Feestelijke ondertekening

  • 09 april 2015
totem en skoalfinne gaan samen verder 9 april 2015

9 april 2015 was het zover, de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring tot het aangaan van een fusie tussen obs de
Totem en cbs Skoalfinne te Warns door de colleges van bestuur van Gearhing, dhr A. Peltekian, en Nije Gaast, mevr. R. Tulner en de
voorzitters van de beide medezeggenschapsraden.