GMR

GMR 2

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.

Te denken valt aan:
Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid;
Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc.

Voor de profielschets van GMR lid    klik hier.

 

Samenstelling GMR (augustus 2020) 
ALGEMEEN MAILADRES: gmrgearhing@gearhing.net

Leerkrachten die zitting in de GMR hebben

 

Ouders die zitting in de GMR hebben